Algemene voorwaarden

– Bij CrossFit Sectie-C betaal je €12,50,- inschrijfgeld – Heb je géén minimale inschrijfperiode
– Kun je jouw abonnement iedere maand opzeggen – Is je opzegtermijn 1 kalendermaand
– Uitschrijvingen kunnen gemaild worden naar: info@cfbn.fit

Try out BoxPark
Aan de balie kun je een losse gastenpas kopen voor 15 euro, waarmee je BoxPark een keer kunt uitproberen.

Drop in CrossFit
Als ervaren CrossFitter kan je voor 15 euro een training meedoen of zelf vrij trainen bij CrossFit Sectie-C.
Ben je beginner, wil je graag kennismaken met CrossFit en meteen starten? Schrijf jezelf in voor onze BasicFit trainingen en leer de basis van CrossFit. De kosten hiervoor zijn gelijk aan een abonnement voor 5x, 9x of 13 trainingen per maand en ook telkens maandelijks opzegbaar, zonder verdere verplichtingen. Vind je ’t leuk!? Dan zetten we jouw BasicFit abonnement om in een CrossFit abonnement en kan je aan alle trainingen deelnemen.

Heb je nog vragen neem contact met ons op via +31-(0)6 4216 0220 of stuur een mail naar
info@cfbn.fit

Door je in te schrijven accepteer je onze algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

Deelnemer: Eenieder die een overeenkomst sluit met
CrossFit Sectie-C: De vennootschap onder firma CrossFit Sectie-C, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te (5641 JA) Eindhoven aan de Daalakkersweg 10-18.
Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen CrossFit Sectie-C en een Deelnemer.
Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan CrossFit Sectie-C zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 2 –Toepasselijkheid

2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen CrossFit Sectie-C en iedere Deelnemer.

2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van CrossFit Sectie-C en alle personen die voor CrossFit Sectie-C werkzaam zijn en/of door CrossFit Sectie-C zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 –Deelnemersovereenkomst

3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en CrossFit Sectie-C komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van CrossFit Sectie-C. De Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.

3.2 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemers- voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van CrossFit Sectie-C en Deelnemer en vervangen alle eerdere
schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan CrossFit Sectie-C aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan CrossFit Sectie-C worden verstrekt.

3.4 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.5 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met CrossFit Sectie-C heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met CrossFit Sectie-C gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.

3.6 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan CrossFit Sectie-C gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van CrossFit Sectie-C en/of u de locatie van CrossFit Sectie-C heeft betreden.

3.7 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Pakket bij CrossFit Sectie-C af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 –Prijzen en betaling

4.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van CrossFit Sectie-C dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan CrossFit Sectie-C te zijn voldaan.

4.2 De Deelnemer machtigt CrossFit Sectie-C door ondertekening van de Deelnemersovereenkomst om de aan CrossFit Sectie-C verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.

4.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5.

4.4 CrossFit Sectie-C behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en te wijzigen.

4.5 De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van CrossFit Sectie-C, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van CrossFit Sectie-C liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet gerestitueerd.

Artikel 5 –Opzegging Deelnemersovereenkomst

5.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst per maand en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand schriftelijk opzeggen. CrossFit Sectie-C zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met CrossFit Sectie-C, bij gebreke waarvan CrossFit Sectie-C ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.

5.3 CrossFit Sectie-C heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:

  • De Deelnemer zich naar de mening van CrossFit Sectie-C schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;
  • Als de Deelnemer de huisregels van CrossFit Sectie-C stelstelmatig overtreedt; of
  • Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van de Deelnemersovereenkomst van de Deelnemer.
Artikel 6 –Risico en Aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik van de faciliteiten van CrossFit Sectie-C van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij CrossFit Sectie-C, is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te
verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

6.3 Zowel CrossFit Sectie-C als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden.

6.4 CrossFit Sectie-C en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

6.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van CrossFit Sectie-C, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

6.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van CrossFit Sectie-C en ieder ander van wiens hulp CrossFit Sectie-C gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 7 –Persoonsgegevens en privacy beleid

7.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan CrossFit Sectie-C verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.

7.2 Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan CrossFit Sectie-C toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van CrossFit Sectie-C. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door
CrossFit Sectie-C gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( WBP). CrossFit Sectie-C zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen.

7.3 Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan CrossFit Sectie-C expliciet toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van CrossFit Sectie-C per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 8 –Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 3 oktober 2012.

8.2 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
CrossFit Sectie-C en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

8.3 Iedere rechtsverhouding met CrossFit Sectie-C wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en CrossFit Sectie-C die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.